Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số yếu tố tác động đến khả năng nhận biết của người cao tuổi ở Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình

Lỗ Việt Phương

Tóm tắt


Dựa trên dữ liệu của nghiên cứu “Khảo sát về Sức khỏe và Phúc lợi của người cao tuổi ở Việt Nam” được thực hiện tại xã Khánh Mau, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình năm 2010, bài viết xem xét các yếu tố tác động đến khả năng nhận biết của người cao tuổi qua phương pháp phân tích hai biến và hồi quy logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng nhận biết của người cao tuổi chịu sự tác động của các yếu tố như mức sống, độ tuổi, sức khỏe thể chất và hoạt động thường ngày. Những người cao tuổi ở nhóm tuổi 60-69, những người có mức sống khá và những người tích cực tham dự các buổi họp thôn, xóm có khả năng nhận biết tốt hơn so với những người cao tuổi trong nhóm đối chứng


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP